Нов краен срок за включване в проектната ни програма „Подготовка по НВО/ ДЗИ – БЕЛ за 7./12. клас“, който изтича на 13.11.2023, дава възможност, ученици от посочените класове да станат стипендианти на фондацията в клубната й общност. Те могат да започнат обучението си от януари 2024 чрез обособен прием, последвано от извънреден интензивен график през пролетта, или сега, от средата на ноември.

Във втория случай участниците ще настигнат в обучението включилите се до днес 29 клубни членове. Всички те са с платена годишна встъпителна вноска от родителите си и са предвидени за стипендианти по ред на „най-рано записали се“. Предвид че планираният им брой (60) по този ред сред общо разполагаемите места при нас (75+) не бе постигнат, подновихме кампанията от 16 октомври т.г.

Новите моменти в нея, успоредно с променените Общи правила, прилагани в Клубовете John&Jane, са:

изрично индивидуално обучение в обособения прием за 7./12. клас;

включване в обособения прием и на ученици от 6./11. клас (особено подходящ за активно занимаващите се със спорт), последван от пожелан безвъзмезден семестър през 2025;

демократизация на участието чрез разширени права на включилите се в програмата сами да предлагат в годишното разпределение учебния си график;

популяризиране на програмата сред приятели, които да я разпространяват в кратък или разширен телеграфен стенлист.

 

Приобщаване на случаен принцип и на обща база  

Кампанията от 16 октомври ще продължава да приобщава участници на случаен принцип и на обща база и при никакви други обстоятелства. Сега, сред оставащите 46+ места в програмата, защото вече 29 са попълнени, ние ще продължим да съблюдаваме списъците на включващите се клубни членове от по-ранен до най-късен момент.

По този ред ще предвидим още 31 стипендианти. Ето защо, желаещите е по-добре да подадат исканията си своевременно, без да изчакват новия краен срок, – 13.11.2023.

Знакът + в разполагаемите места е поставен, за да бъдат приравнени всички удостоверения по Искане за членство, ако участниците са ги подали в един и същи времеви момент.

Както на старта на кампанията, започнал в средата на септември, така и сега, – обработката на списъците е дадена на външна услуга в подразделенията на СПИДИ. Чрез тях доставяме удостоверенията за членство.

Те са с въведен наложен платеж от 1980 лв. или ½ от него, който представлява годишната встъпителна вноска на клубните членове, финансирана от родителите или настойниците им, – еднократно или на два етапа. В първия случай те имат допълнителен разход от 28.20 лв. по външната услуга, а във втория, – по 16.41 лв. Избраната външна услуга препятства застъпничеството, употребата с лични данни чрез вътрешна информация и др. В края на програмата, вкл. и за участниците от 6./11. клас, само този допълнителен разход остава невъзстановен. Тя е първата от подобен род за България некомерсиална програма, практикувана в ред образователни англосаксонски общности.   

 

Ученето в клубна общност

Финансираната от родителите/ настойниците годишна встъпителна вноска от 1980 лв. е изцяло възстановим разход на клубен член под формата на присъдена стипендия The Long 60s от фондацията, ако в програмата са посетени 50 астрономически часа от задължителната ни образователна дейност. За отсъствалите по болест или други уважителни причини е предвиден извънреден интензивен семестър Пролет/ Лято’2024.

Петдесетте часа са разпределени в академичната година по график до май/юни 2024. В тях няма санкция за успех, възприели сме императивно,  че ние го дължим. В процеса на ученето клубният член възприема стипендията си като предвидена, докато не я реализира с участие.

Ние не санкционираме и отказа от участие. Той може да бъде осъществен по всяко време: връщаме парите без неустойки, без скрити обезщетения и без удръжки за получен насърчителен грант, предоставен на всички клубни членове. Ако отказът не е заявен до 14.-ия ден от обучението, ние започваме да удържаме по 39.60 лв. за усвоен астрономически час, изчислен като пряк разход от вложените ресурси на клубен член.

Насърчителният грант е с паричен стимул от 200 лв. при финансирана еднократно годишна встъпителна вноска или 100. лв. – за тази на две равни вноски. Друг стимул, който допълва задължителната ни образователна дейност от 50 астрономически часа, е клубната дейност. За да се проследи едновременното въздействие на двете дейности, ние  насърчаваме участниците да се включат в 30 безвъзмездни часа пробни изпити. Клубната дейност е ориентирана към по-сложните задачи в изпитите по БЕЛ. Тя е с 25 безвъзмездни астрономически часа и обединява участниците в учене чрез творчество: писането на есе, теза, преразказ или редактирането се практикуват в среда, заимствана с детайли от визуалните и изпълнителските изкуства.

На тази основа част от проекта е преработен като програмен модул „Четене с разбиране на словото“, одобрен със заповед на МОН (05.07.2023), за присъждането на квалификационни кредити за учители.

 

Етични Линии на Приобщаване

Ние държим на партньорства с училището. Най-ценното в проекта е приемането на Етични Линии на Приобщаване от всеки клубен член, част от които гласят:

В изпитите ученикът представя освен себе си, и учителя, класа, випуска, училището и не на последно място – своя род…

Ученето в клубна общност с обучение по БЕЛ е тествана програма от 2014 до 2022/ 2023. Клубните членове в нея се включват по комуникационни канали чрез целеви групи, кредитирали ни в представянето на изпитите с отличното си владеене на националния език и литературата му. Дължим това на водещите наши член-експерти в областта на науките за образованието и изкуствата, филологиите, философията на езика и на споделени практики от европейската мрежа Eurydice.

Новото сега е, че за 2023/2024 проектната ни програма излиза на образователния пазар за допълващо обучение с кампания на случаен принцип и на обща база, с приключен тестови период за успех. Тъй като членството със стипендия на обща база ще засегне непредставени групи, ние сме въвели изключение за тях, уточнено тук.

Днес дадени университетски групи, обединени в наднационални консорциуми, осъществяват прием въз основа на отлични оценки от ДЗИ по БЕЛ: сред многообразието от езици в ЕС, българският е официален език. И тенденцията е: езикът на инструкцията за обучение, обикновено английски, се оценява чрез вътрешен тест на съответния университет или чрез въведен допълнителен ½ семестър до полагането на теста. Клубовете John&Jane, известни така с краткото си име в нашата среда, са в отговор на този модел и при желание, – всеки техен член може да разчита на овладяването на академичния английски заедно с отличното владеене на родния език.

Думи от създателите на програмата:

Някои англоезични реплики в клубната среда са станали наш ритуал (Continue Reading) или са търсени етикети с повече от едно значение: името на клубовете, на проекта, на стипендиите The Long 60s. Но първостепенното им значение е нашето желание, списъкът от включилите се в проекта клубни членове да остане до края на академичната година толкова дълъг, колкото е бил в началото.

Възобновено съдържание към 16.10.2023, допълнено на 24.10.2023. Време за четене: 6 минути

Начало > Статии > Предвидени стипендии за подготовка по БЕЛ
Споделяне